660 471 429

Konkurs „Pokaż swoje gacie”

Konkurs „Pokaż swoje #Gacie”

Aby wziąć udział w naszym konkursie należy:

 

1. Zrobić zwariowane/kreatywne zdjęcie swoich ulubionych gaci (oczywiście mowa o bieliźnie :)

2. Udostępnić je publicznie na swoim Facebooku lub Instagramie z hashtagiem #Gacie, krótkim opisem oraz linkiem do konkursu: http://bit.ly/1xXMpX9

Konkurs trwa do 25.01.2015r.

Liczymy na waszą kreatywność :)

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Pokaż swoje gacie”
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1


NiniejszyRegulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Pokaż swoje gacie”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego zdjęcia przedstawiającego temat Konkursu.
 
§ 2


Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest MG Concept sp. z o.o., ul. Słoneczna 6a, 43-200  Pszczyna zwany dalej jako („Organizator Konkursu”).
 
§ 3


Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com oraz Instagram.com dla użytkowników, którzy są fanami. 

 

§ 4


Konkurs trwa od 21.01.2015r. do 25.01.2015r.

 
II. UCZESTNICY KONKURSU
 
§ 5


Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 21.01.2015r. do 25.01.2015r. udostępnią na swojej tablicy prace w formie zdjęcia obrazujące hasło konkursowe „Pokaż swoje gacie” wraz z krótkim opisem i linkiem do konkursu.
 
§ 6


Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 
§ 7


Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 
§ 8


1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").
 
2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez jury składające się z 2 pracowników działu marketingu MG Concept.
3. Jury w drodze głosowania wybierze 5 najlepszych fotografii.
 
§ 9
 
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:


A) mieć status fana na stronie profilu MeskieGacie.pl, w serwisie Facebook na stronie:  https://www.facebook.com/MeskieGacie
B) zapoznać się z Regulaminem Konkursu
C) udostępnić zdjęcie – prace konkursową z hashtagiem #gacie 

 

2. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno zawierać krótki opis oraz link do strony konkursowej.


3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie za pomocą fotografii interesującego motywu, zdjęcia bielizny,  etc. Sposób ujęcia tematu jest dowolny.

4. Każdy z uczestników Konkursu może udostępnić tylko jedno zdjęcie (wraz z opisem).

5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 27.01.2015 r. około godziny 21:00.

7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na fan page https://www.facebook.com/MeskieGacie
 
IV. NAGRODY
 
§ 10
 
W konkursie przewidziano nagrody:
1 miejsce – Dowolnie wybrany produkt z oferty sklepu wyłączając bieliznę długą oraz topy
2-5 miejsce - Voucher o wartości 30 zł
 
§ 11
 
Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 

A) prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,
 

B) prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami; 

 

C) prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego); publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 12
 
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1. 

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych. 

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

pixel