660 471 429

Regulamin Konkursu "Najciekawsza opinia"

Regulamin konkursu „Najciekawsza opinia”

1. Organizator i czas trwania:

Konkurs organizowany jest przez sklep MeskieGacie.pl, którego właścicielem jest firma MG Concept sp. z o.o. z siedzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Słoneczna 6a, zwana dalej organizatorem. Czas trwania konkursu: od 20.11.2018 do 15.12.2018 r.

2. Zasady konkursu.

Konkurs skierowany jest do klientów naszego sklepu oraz każdego, kto polubi naszą stronę na Facebooku.

Tematyką konkursu jest najciekawsza, najbardziej oryginalna opinia o sklepie MeskieGacie.pl.

Konkurs trwa od 20.11.2018 do 15.12.2018 r.

Uczestnik zgłaszając opinię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie. Tekst nie może być kopią innej opinii, ani zawierać w sobie fragmentów innych opinii.

Poprzez udział w konkursie każdy uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do opinii, na wszystkich polach eksploatacyjnych bez ograniczeń co do czasu oraz terytorium. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego opinii.

Zgłaszane do konkursu opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby opinie nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.

4. Udział w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 

  1. Zamieścić RECENZJĘ o produkcie lub sklepie MeskieGacie.pl na profilu Facebook: https://www.facebook.com/meskiegacie/reviews/
  2. Zgłosić chęć udziału w konkursie wysyłając wiadomość przez Messenger "Chcę by moja opinia wzięła udział w konkursie".

 

Osoby, które dokonają zgłoszenia i prześlą opinie po zakończeniu konkursu nie będą brały w nim udziału. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, w tym zwłaszcza poprzez spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4. wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach związanych z Konkursem.

Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym zwłaszcza, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do publikacji opinii na stronach internetowych sklepu.

Uczestnik konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi opinii udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji do wydawania i rozpowszechniania przygotowanego tekstu.

5. Wybór zwycięzcy

W konkursie wezmą udział wszystkie prace nadesłane organizatorowi, spełniające postanowienia regulaminu konkursu. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Jury złożone z pracowników sklepu MeskieGacie.pl. Od decyzji Jury nie przysługuje żadna procedura odwoławcza. Lista zwycięsców zostanie ogłoszona na profilu Facebook do 18.12.2018 r.

 

6. Nagrody

 

W konkursie są do wygrania trzy bony do wykorzystania na zakupy w sklepie MeskieGacie.pl:

 

  • I miejsce: Bon o wartości do 300 zł
  • II miejsce: Bon o wartości do 200 zł
  • III miejsce: Bon o wartości do 100 zł

 

Bony przekazane zostaną zwycięzcom drogą elektroniczną. Zakupy dokonane z wykorzystaniem bonu nie łączą się z innymi promocjami i rabatami. Bony należy wykorzystać do 31.12.2018 r.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Internecie pod adresem: https://meskiegacie.pl/Regulamin-Konkursu-Najciekawsza-opinia-cterms-pol-147.html

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi organizator zastrzega sobie prawo do:

a) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
b) wykluczenia uczestnika z konkursu
c) odmowy przekazania nagrody
d) w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody.

Wzięcie udziału w konkursie tj. wysłanie zgłoszenia wraz z opinią jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

pixel