660 471 429

Konkurs "Podziel sie opinią II"

Co zrobić, żeby wygrać ?

 

Aby wygrać wystarczy wykonać dwie proste czynności:

 

1. Zamieścić swoją opinię (o dowolnym produkcie lub ogólną o sklepie www.MeskieGacie.pl) na profilu Facebook w zakładce Recenzje: www.facebook.com/MeskieGacie/reviews/

 

2. Wysłać do nas wiadomość prywatną z treścią "Chcę by moja opinia wzięła udział w konkursie". Ta wiadomość jest nam potrzebna, aby odróżnić osoby biorące udział w konkursie od osób, które zamieszczają recenzje bez chęci udziału w Konkursie.

 

Wygrywają autorzy najlepszych i najciekawszych opinii. Życzymy powodzenia!

 

REGULAMIN

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu „Podziel się opinią” zwanego dalej „Konkursem”, jest:

 

sklep www.MeskieGacie.pl, prowadzony przez MG Concept Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000520349. NIP: 6381810347 REGON: 243638378.

 

2. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage na portalu facebook.com. Prace konkursowe będą prezentowane w ramach portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) na stronie „MeskieGacie.pl” znajdującej się pod linkiem: www.facebook.com/MeskieGacie

 

3. Konkurs trwa od dnia 08.01.2016 r. do dnia 17.01.2016 r.

 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.)

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią.

 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

 

3. Aby spełnić warunki uczestnictwa w Konkursie należy wykonać dwie proste czynności:

 

A. Zamieścić swoją opinię (o dowolnym produkcie lub ogólną o sklepie www.MeskieGacie.pl) na profilu Facebook w zakładce Recenzje: www.facebook.com/MeskieGacie/reviews/

 

B. Wysłać do nas wiadomość prywatną z treścią "Chcę by moja opinia wzięła udział w konkursie". Ta wiadomość jest nam potrzebna, aby odróżnić osoby biorące udział w konkursie od osób, które zamieszczają recenzje bez chęci udziału w Konkursie.

4. Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne)).

 

§ 3. ZAKOŃCZENIE KONKURSU

 

1. Wyboru zwycięzcy dokona zespół złożony z Przedstawiciela d.s Marketingu i Przedstawiciela Obsługi Sklepu osobiście spośród opublikowanych opinii, w terminie do 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

2. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na stronie www.facebook.com/MeskieGacie najpóźniej dnia 20.01.2016 r.

 

3. Uczestnik, który zostanie ogłoszony jako Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość prywatną na profilu Facebook www.facebook.com/MeskieGacie

 

§ 4. NAGRODY

 

1. Nagrodą w Konkursie są darmowe zakupy o wartości:

  • I miejsce 200 zł
  • II miejsce 150 zł
  • III miejsce 120 zł

Możliwość darmowych zakupów należy wykorzystać do 29.02.2016 r. Podana kwota obejmuje koszty towaru i wysyłki do zwycięzcy.

 

3. Fundatorem nagrody jest MG Concept Sp. z o.o.

 

§ 5. REKLAMACJE

 

Uwagi do konkursu mogą być reklamowane przez Uczestnika mailowo na adres sklep@meskiegacie.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administratorem danych osobowych w konkursie jest sklep www.MeskieGacie.pl, prowadzony przez MG Concept Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000520349. NIP: 6381810347 REGON: 243638378.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

 

3. Z chwilą zgłoszenia opinii Uczestnik przenosi na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do opinii.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

6. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie bez uprzedzenia.

 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Życzymy powodzenia! :)

pixel