660 471 429

Konkurs "Unboxing MeskieGacie.pl"

Konkurs #UNBOXING MeskieGacie.pl organizowany przez MeskieGacie.pl, przy współpracy z AutoPrezent.pl

 

Co zrobić, aby wygrać ?

 

 1. W dniach 16.06.2016 r. - 07.07.2016 kup dowolny produkt na stronie sklepu internetowego www.MeskieGacie.pl
 2. Nakręć krótki film ukazujący, jak otwierasz paczkę i o tym co się w niej znajduje. Film możesz nakręcić przy użyciu np. telefonu, kamery, tabletu. Miejsce, sceneria i pomysł na nakręcenie filmu są dowolne - #unboxing możesz nakręcić w domu, w klubie, na siłowni, w parku, jadąc pociągiem. Do filmu możesz dodać własny komentarz - zaskocz wszystkich kreatywnością!
 3. W dniach 17.06.2016 r. - 10.07.2016 dodaj nakręcony przez Ciebie materiał filmowy na portal YouTube.com lub opublikuj publicznie na swojej tablicy na Facebooku.
 4. Zgłoś swój udział w konkursie wysyłając link do filmu i dane osobowe podane podczas zakupu produktu w sklepie www.MeskieGacie.pl na e-mail konkurs@meskiegacie.pl.

 

REGULAMIN

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące konkursu #UNBOXING MeskieGacie.pl” – zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu „#UNBOXING MeskieGacie.pl” zwanego dalej „Konkursem”, jest: sklep MeskieGacie.pl prowadzony przez MG Concept Sp. z o.o., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000520349. NIP: 6381810347 REGON: 243638378, przy współpracy z AutoPrezent.pl, Grupa Etna Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Towarowa 22 , 42-600 Tarnowskie Góry.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.)

 

2. Miejsce konkursu

 

 1. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z portalu facebook.com oraz serwisu YouTube.com.

 

3. Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 4. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W dniach 16.06.2016 - 07.07.2016 kup dowolny produkt lub produkty na stronie sklepu internetowego www.MeskieGacie.pl.
 2. W dniach 17.06.2016 - 10.07.2016 dodaj nakręcony przez Ciebie materiał filmowy ukazujący rozpakowanie paczki i jej zawartość na portal YouTube.pl lub opublikuj publicznie na swojej tablicy na Facebooku.
 3. Zgłaszany do konkursu film powinien być zatytułowany  „[skrócona nazwa produktu] - #unboxing MeskieGacie.pl” (przykładowy tytuł: Slipy Pump True Blue - #UNBOXING MeskieGacie.pl). W przypadku zamówienia większej ilości produktów uczestnik konkursu prezentuje całą paczkę, ale wybiera nazwę jednego produktu, która zostanie zamieszczona w tytule filmu.
 4. W opisie filmu zamieszczanego na Facebooku lub YouTube należy zamieścić link do wybranego produktu, np."Unboxing zamówienia od MeskieGacie.pl, przedstawiany produkt: http://meskiegacie.pl/product-pol-424-Slipy-Pump-True-Blue-Brief-niebieskie.html".
 5. Zgłoś swój udział w konkursie wysyłając na e-mail konkurs@meskiegacie.pl następujące informacje:

 

 • link do zamieszczonego materiału video
 • dane osobowe podane podczas zakupu produktu

 

5. Kryteria i zasady wyboru zwycięzcy

 

 1. Wyboru najlepszych filmów dokona komisja powołana przez Organizatora.
 2. Komisja w drodze głosowania wybierze 4 najlepsze filmy.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne).
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu, czyli do dnia 17.07.2016.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub gotówkę.
 6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

6. Nagrody

 

 1. Nagrodami w Konkursie są cztery Vouchery na przejazd Super-Samochodem.
 2. Jeden Voucher obejmuje dwa okrążenia.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub gotówkę.
 4. Szczegółowe zasady wykorzystania Vouchera i skorzystania z usługi AutoPrezent.pl określa Regulamin https://www.autoprezent.pl/regulamin/
 5. Zwycięzca poprowadzi samochód jako kierowca. Osoby nie posiadające aktualnego Prawa Jazdy zasiądą w samochodzie jako pasażer.

 

 


7.  Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 

 1. Całkowitym wynagrodzeniem Uczestnika za przeniesienie na Organizatora praw własności intelektualnej do materiałów przesłanych w nagrodzonym filmie w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie jest Nagroda.
 2. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
 • Przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż w Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych praw przez Organizatora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.
 • Uczestnik, z chwilą wysłania Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją konkursu lub marketingowych Organizatora lub Partnera.
pixel